ترکیب کرومیت

ترکیب کرومیت از عناصر اکسیدی 3O2Cr، 3O2Al، 3O2Fe، MgO وFeO و CaO به مقدار کم تشکیل شده و کانسنگ کرومیت ممکن است حاوی مقدار کمی ناخالصی‌های V، Co، Si، Ca، Mn، Ni و Ti باشد (در برخی موارد در شبکه اسپینل قرار گیرد)، با توجه به تغییرات میزان اکسیدهای فوق در ترکیب کانی کرومیت، انواع مختلفی از این کانی وجود دارد.
در فرآوری و کاربرد آن دو پارامتر میزان 3O2Cr و نسبت Cr/Fe مهم می‌باشد و از نظر شیمیایی می‌توان کانسنگ کرومیت را با ویژگی‌های زیر در نظر گرفت.
الف - غنی از کروم (Cr) : wt% 55-46 3O 2Cr و 1/2Cr/Fe>
ب - غنی از آهن (Fe) : wt% 46-40 3O 2Cr و 2-5/1Cr/Fe>
ج - غنی از آلومینیوم ( AL) : wt% 38 - 33 = 3O2Cr
wt% 34-22 = 3O2Al و 5/2-2Cr/Fe >
( wt درصد وزنی می‌باشد)
میزان تجمع این فلز در پوسته زمین (عدد کلارک) برابر 0083/0 درصد می‌باشد که این میزان در سنگهای اولترابازیک و بازیک به ترتیب 2/0 و 02/0 درصد می‌رسد و ضریب تجمع (عددی است که از ضرب آن در میزان تجمع، کانه به حد اقتصادی می‌رسد) آن در حدود 4000 می‌باشد.

/ 0 نظر / 39 بازدید